Regulamin

Regulamin portalu mojarehabilitacja.info

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z portalu mojarehabilitacja.info, w tym rodzaje i zakres świadczonych usług oraz warunki ich świadczenia.
 2. Definicje użyte w Regulaminie:
  1. Usługodawca/Administrator – MEDI PROJEKT Przemysław Jureczko z siedzibą w Radomsku (97-500) przy ul. Krakowskiej 55, wpisany do CEIDG, NIP 6452336658, REGON 360196441
  2. Portal – Portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.mojarehabilitacja.info
  3. Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała Rejestracji w Portalu, lub skorzystała z funkcjonalności Portalu bez obowiązku rejestracji i zalogowania.
  4. Użytkownik profesjonalny (Profesjonalista lub Placówka medyczna) – Użytkownik będący fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, terapeutą S.I, logopedą, protetykiem lub inną osobą niewymienioną wcześniej, lub osobą reprezentującą Profesjonalistę lub Placówkę medyczną, wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych, związanych z ogólnie pojętą rehabilitacją.
  5. Rejestracja – procedura utworzenia nowego Konta na Portalu.
  6. Konto – wpis w bazie danych Portalu, dotyczący Użytkowników indywidualnych i profesjonalnych, który po rejestracji i zalogowaniu, daje możliwość dostępu do określonych Usług Portalu.
  7. Profil – zestawienie informacji na temat Profesjonalisty lub Placówki umieszczone na Portalu, jako podstrona, dostępne dla wszystkich Użytkowników Portalu.
  8. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika portalu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2. Ogólny zakres świadczonych Usług.

 1. Na portalu mojarehabilitacja.info dostępne są następujące usługi:
  1. dla Użytkownika indywidualnego usługodawca zapewnia nieodpłatnie:

   – możliwość skorzystania z wyszukiwarki Profesjonalistów i Placówek medycznych

   – możliwość wyrażenia opinii o Profesjonalistach i Placówkach medycznych

   – możliwość zapoznawania się z informacjami zawartymi na Profilach Profesjonalistów i Placówek

   – możliwość zapoznawania się z opiniami wyrażonymi przez innych Użytkowników o Profesjonalistach i Placówkach.
  2. dla Użytkownika profesjonalnego usługodawca zapewnia m.in: możliwość podawania i aktualizowania informacji na Profilach, możliwość zajęcia własnego stanowiska co do zamieszczonej na portalu opinii na swoim Profilu, powiadamianie o nowych opiniach zamieszczonych na swoim Profilu, możliwość ustalenia miejsca na liście wyszukiwania w wyszukiwarce Profesjonalistów i Placówek medycznych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług na rzecz Użytkownika zawarte są w dostępnym na Portalu dokumencie: Pakiet Podstawowy.

§3. Warunki świadczenia usług.

 1. Korzystanie z Usług portalu wymaga dostępu do sieci internetowej poprzez jedną z ogólnodostępnych przeglądarek internetowych, zaktualizowanych do najnowszej wersji oraz dostępu do poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przerwy w świadczeniu Usług w razie zaistnienia problemu technicznego, konieczności modernizacji lub przebudowy Portalu, testowania sprzętu lub oprogramowania czy też wykonywania innych prac konserwatorskich.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej lub braku dostępu do Internetu.

§4. Rejestracja Użytkownika Indywidualnego.

 1. W celu skorzystania z możliwości wyrażenia opinii o Profesjonaliście lub Placówce medycznej, Użytkownik indywidualny musi posiadać Konto na Portalu, które uzyskuje po rejestracji.
 2. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto na Portalu.
 3. Do rejestracji niezbędne jest podanie Nazwy Użytkownika, hasła do Konta oraz adresu e-mail Użytkownika, które będą również służyć do logowania się do Konta, a także imienia i nazwiska Użytkownika. Użytkownik może dobrowolnie podać inne swoje dane osobowe.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami na temat ochrony danych osobowych. W tym zakresie Użytkownik składa oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na korzystanie z Portalu na zasadach w nim opisanych, a także składa oświadczenia w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

§5. Dodawanie opinii o Profesjonalistach i Placówkach medycznych.

 1. Opinie o Profesjonalistach i Placówkach medycznych muszą być związane wyłącznie z wykonywanymi czynnościami w zakresie świadczeń zdrowotnych, medycznych lub paramedycznych, związanych z ogólnopojętą rehabilitacją. Opinie mogą opierać się wyłącznie na osobistych doświadczeniach Użytkownika Indywidualnego, jakich nabył podczas kontaktu z danym Profesjonalistą czy Placówką. Nie jest dozwolone umieszczanie opinii na podstawie doświadczeń innych osób.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w opiniach informacji nieprawdziwych, a także godzących w dobra osobiste innych osób, naruszających zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, jak również wszelkich informacji nie związanych z zawodowym charakterem działalności Profesjonalisty czy też Placówki medycznej.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści o charakterze marketingowym, jak też linków do innych stron internetowych.
 4. Użytkownik profesjonalny nie może dodawać opinii o swojej działalności na własnym Profilu, jak też podejmować jakichkolwiek czynności, które mogłyby doprowadzić do manipulowania ogólną oceną tego Użytkownika.
 5. Jeden Użytkownik może zamieścić tylko jedną opinię na Profilu Profesjonalisty lub Placówki medycznej dotyczącą danego zdarzenia. Dodawanie dalszych opinii o tym samym zdarzeniu jest zablokowane.
 6. Każda opinia jest podpisana loginem Użytkownika Indywidualnego.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania opinii, bądź do jej usunięcia w razie jej publikacji, jeżeli jest ona sprzeczna z niniejszym Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa. W przypadku usunięcia opinii Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
 8. Portal mojarehabilitacja.info jest portalem o charakterze opiniodawczym, wobec czego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii formułowanych przez Użytkowników Indywidualnych, jak również za treść ewentualnych odpowiedzi Profesjonalistów lub Placówek medycznych na te opinie.
 9. W sytuacji wystawienia opinii neutralnej lub negatywnej na profilu Profesjonalisty lub Placówki Usługodawca ma prawdo do kontaktu z Użytkownikiem, który wystawił opinię w celu doprecyzowania informacji w niej zawartej w zakresie ewentualnych zastrzeżeń co do faktów, niepełnego opisu sytuacji lub innej nieprawidłowości zawartej w opinii. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Użytkownika w ciągu 7 dni, opinia nie zostanie opublikowana.
 10. Przepisy niniejszego paragrafu mają odpowiednio zastosowanie do ewentualnych odpowiedzi Profesjonalistów lub Placówek medycznych na wyrażone o nich opinie.

§6. Rejestracja Użytkownika Profesjonalnego.

 1. W celu skorzystania z usług, jakie Portal oferuje Użytkownikowi Profesjonalnemu, konieczne jest założenia Konta na Portalu, które uzyskuje się po rejestracji.
 2. Do rejestracji niezbędne jest podanie Nazwy Użytkownika, hasła do Konta oraz adresu e-mail Użytkownika, które będą również służyć do logowania się do Konta, a także imienia i nazwiska Użytkownika lub a osoby upoważnionej do reprezentacji Placówki medycznej.
 3. Usługodawca może wymagać także podania numeru prawa wykonywania zawodu (jeżeli jest on nadawany) w przypadku Profesjonalistów, a w przypadku Placówek medycznych numer ewidencyjny NIP, w celu weryfikacji podstawowych informacji o Użytkowniku Profesjonalnym.
 4. Każdy Użytkownik Profesjonalny posiadający swój profil na portalu, który został założony przez niego samego lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami na temat ochrony danych osobowych. Jednocześnie poprzez założenie profilu Użytkownik Profesjonalny lub osoba upoważniona do jego reprezentowania poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola składa oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na korzystanie z Portalu na zasadach w nim opisanych, a także składa oświadczenia w zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

§7. Profil Profesjonalisty.

 1. Aby utworzyć swój Profil, Profesjonalista, lub osoba upoważniona do reprezentowania Profesjonalisty po zarejestrowaniu się do Portalu, musi obowiązkowo podać niezbędne informacje o sobie, które będą oznaczone gwiazdką jako dane obowiązkowe. W zakresie pozostałych danych osobowych Portal udostępnia możliwość podania bardziej szczegółowych danych osobowych związanych z prowadzoną działalnością zawodową.
 2. Przy uzupełnianiu danych do Profilu należy przestrzegać wpisywania danych informacji w miejsca i rubryki do tego przeznaczone. Profesjonalista lub osoba upoważniona do reprezentacji Profesjonalisty nie może podawać na Profilu informacji, które nie są związane z jego zawodową działalnością oraz zamieszczać linków do innych stron internetowych. Usługodawca może wymagać od Profesjonalisty lub osoby upoważnionej do reprezentacji Profesjonalisty dokonania korekt w błędnie wypełnionych polach formularza. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i edytowania informacji na Profilu Profesjonalisty w zakresie niezbędnym dla ich zgodności z niniejszym Regulaminem.
 3. Profesjonalista lub osoba upoważniona do reprezentacji Profesjonalisty może w każdej chwili dokonywać aktualizacji danych na Profilu, a także dodawać zdjęcia związane z prowadzoną działalnością (swój wizerunek, dyplomy).
 4. Profesjonalista lub osoba upoważniona do reprezentowania Profesjonalisty w polu „Dodaj swoje zdjęcie” może zamieścić jedynie zdjęcie wizerunku Profesjonalisty. Zabrania się dodawania zdjęć, co do których Profesjonalista lub osoba upoważniona do reprezentacji Profesjonalisty nie ma praw autorskich, jak również zdjęć, które zostały poddane obróbce, prowadzącej do zmiany pierwotnego widoku zdjęcia w sposób wprowadzający w błąd co do ich rzeczywistego wyglądu, jak również zdjęć nie związanych z tematyką Portalu.
 5. Profesjonalista lub osoba upoważniona do reprezentacji Profesjonalisty ma możliwość utworzenia tylko jednego Profilu dla jednego Profesjonalisty. Nie jest dozwolone tworzenie tzw. Profilu wspólnego dla kilku profesjonalistów.
 6. Profile nie spełniające powyższych wymagań będą usuwane, bądź edytowane na zasadach opisanych w ust. 2 powyżej.
 7. Zamieszczając zdjęcie na Portalu, Profesjonalista lub osoba upoważniona do reprezentowania Profesjonalisty wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne ich udostępnianie. W przypadku publikacji zdjęcia, Profesjonalista lub osoba upoważniona do reprezentacji Profesjonalisty udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na wszystkich polach eksploatacji, takich jak zwielokrotnianie i utrwalanie, wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, w celach niezbędnych do prawidłowego działania portalu i jego promocji. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Profesjonalisty nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji w zakresie już wykorzystanych i udostępnionych dalej zdjęć.

§8. Profil Placówki medycznej.

 1. Aby utworzyć Profil Placówki medycznej, po zarejestrowaniu się do Portalu, należy obowiązkowo podać niezbędne informacje o placówce, które będą oznaczone gwiazdką jako dane obowiązkowe. W zakresie pozostałych danych osobowych, Portal udostępnia możliwość podania bardziej szczegółowych danych związanych z prowadzoną przez Placówkę działalnością.
 2. Przy uzupełnianiu danych do Profilu należy przestrzegać wpisywania danych informacji w miejsca i rubryki do tego przeznaczone. Placówka medyczna lub osoba upoważniona do reprezentacji Placówki medycznej nie może podawać na Profilu informacji, które nie są związane z zawodową działalnością Placówki oraz zamieszczać linków do innych stron internetowych. Usługodawca może wymagać od Placówki medycznej lub osoby upoważnionej do reprezentowania Placówki medycznej dokonania korekt w błędnie wypełnionych polach formularza. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania i edytowania informacji na Profilu Placówki medycznej w zakresie niezbędnym dla ich zgodności z niniejszym Regulaminem.
 3. Placówka medyczna lub osoba upoważniona do reprezentowania Placówki medycznej może w każdej chwili dokonywać aktualizacji danych na Profilu, a także dodawać zdjęcia związane z prowadzoną działalnością (dyplomy).
 4. Placówka medyczna w polu „Dodaj swój logotyp” może zamieścić jedynie logo placówki. Inne zdjęcia Placówka medyczna zamieszcza w polu „Dyplom”. Zabrania się dodawania zdjęć i logotypów, co do których Placówka medyczna nie ma praw autorskich czy też innych praw ochronnych, jak również zdjęć, które zostały poddane obróbce, prowadzącej do zmiany pierwotnego widoku zdjęcia w sposób wprowadzający w błąd co do ich rzeczywistego wyglądu, jak również zdjęć nie związanych z tematyką Portalu.
 5. Placówka medyczna lub osoba upoważniona do reprezentowania Placówki medycznej ma możliwość utworzenia tylko jednego Profilu, z tym zastrzeżeniem, że każde miejsce prowadzenia działalności jest traktowane jak jedna Placówka medyczna. Oznacza to, że w przypadku, gdy dany przedsiębiorca prowadzi działalność medyczną w kilku lokalizacjach, dla każdej z tych lokalizacji należy założyć odrębny Profil.
 6. Profile nie spełniające powyższych wymagań będą usuwane, bądź edytowane na zasadach opisanych w ust. 2 powyżej.
 7. Zamieszczając zdjęcie na Portalu, w tym logotyp, Placówka medyczna wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne ich udostępnianie. W przypadku publikacji zdjęcia, Placówka medyczna udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na wszystkich polach eksploatacji, takich jak zwielokrotnianie i utrwalanie, wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, w celach niezbędnych do prawidłowego działania portalu i jego promocji. Usunięcie Konta przez Placówkę medyczną nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji w zakresie już wykorzystanych i udostępnionych dalej zdjęć.

§9. Warunki dotyczące zawierania i rozwiązywania umów.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług oferowanych na Portalu następuje poprzez rejestrację, na warunkach opisanych w § 4 i 6 Regulaminu.
 2. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza, że:
  1. podane podczas rejestracji (tworzenia Porfilu) dane oraz informacje są prawdziwe,
  2. będzie na bieżąco aktualizował swoje dane do kontaktu,
  3. ma świadomość, iż zamieszczone na Portalu dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto e-mail komunikatów dotyczących: prawidłowego funkcjonowania Portalu, problemów dotyczących działalności technicznej, zmian w Regulaminie Portalu nowych funkcji i opcji Portalu,
  5. wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu i warunki w nim wskazane, a w przypadku Użytkownika profesjonalnego lub osoby upoważnionej do reprezentacji Użytkownika Profesjonalnego, na warunki szczegółowe wybranego przez niego pakietu usług.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom, Profesjonalistom i Placówkom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w zakresie prawem przepisanym.
 5. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na e mail biuro@mojarehabilitacja.info. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Użytkownika Indywidualnego czy Profesjonalnego więcej niż jednego Konta. Konto, które będzie się powtarzać, zostanie usunięte.
 7. Użytkownik Portalu nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim, jak też korzystać z Kont innych Użytkowników.
 8. Użytkownik może rozwiązać umowę poprzez poinformowanie Usługodawcę o rezygnacji na adres poczty elektronicznej biuro@mojarehabilitacja.info. Konto użytkownika zostanie usunięte w terminie 14 dni od zgłoszenia.
 9. Z uwagi na społeczny cel działalności Portalu oraz jego charakter opiniodawczy, usunięcie Konta w przypadku Użytkownika Indywidualnego nie powoduje usunięcia wystawionych przez niego opinii, a w przypadku Użytkownika Profesjonalnego nie powoduje całkowitego usunięcia jego Profilu, tj. w przypadku Profesjonalistów pozostaje: imię, nazwisko, specjalności zawodowe, adres wykonywania działalności, tytuł naukowy, a także odpowiedzi na opinie Użytkowników indywidualnych, a w przypadku Placówek medycznych: nazwa placówki, formy rehabilitacji i adres, a także odpowiedzi na opinie Użytkowników indywidualnych.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług w przypadku zakończenia działalności Portalu, a także, jeżeli Użytkownik działa niezgodne z prawem, Regulaminem lub w inny sposób wpływa negatywnie na działalność Portalu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Usług, funkcjonalności oraz sposobu działania Portalu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem. Użytkownikowi. Profesjonaliście lub Placówce nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§10. Zakres odpowiedzialności Usługodawcy oraz Użytkowników Portalu.

 1. Użytkownicy Portalu są zobowiązani do postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ochrony dóbr osobistych innych osób. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zachowanie w poufności swojego hasła do Konta na Portalu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia (bez względu na świadomość tego faktu) swojego konta osobom trzecim przez Użytkownika. Na Użytkowniku ciąży obowiązek niezwłocznego poinformowania Portalu o podejrzeniu możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim lub niezwłocznej zmiany hasła do Konta.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści podawane na Portalu przez Użytkowników, zarówno w zakresie formułowanych opinii, a także informacji umieszczanych na Profilach (w tym zdjęć), które mogłyby naruszyć prawa lub uzasadnione interesy innych Użytkowników bądź osób trzecich. Użytkownicy mają świadomość, że ponoszą pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez nich treści, zwłaszcza w kontekście ewentualnego naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych innych podmiotów, a także za zaciągnięcie i wykonanie za pośrednictwem Portalu jakichkolwiek zobowiązań, w tym swojej zdolności do zaciągania zobowiązań.
 3. Usługodawca informuje, że nie jest zobowiązany do weryfikacji zamieszczanych przez Użytkowników treści, w związku z czym korzystanie z Portalu odbywa się na wyłączne ryzyko każdego z Użytkowników. Nadto, usługodawca nie daje gwarancji prawdziwości czy też przydatności opublikowanych na Portalu treści.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oraz należytą jakość usług, które są nieodpłatnie udostępnione przez Portal. W zakresie odpowiedzialność Usługodawcy za wykonanie usług płatnych, zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w dostępie do Portalu, spowodowane działaniem organów ścigania lub innych organów państwowych, np. w przypadku bezprawności publikowanych przez Użytkownika treści.

§11. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia i wnioski na adres e-mail: biuro@mojarehabilitacja.info.
 2. W zgłoszeniu należy wskazać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu.
 3. Zastrzeżenia co do rzetelności opinii wystawianych przez Użytkowników o Profesjonalistach lub Placówkach będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych. W przypadku pozostałych zgłoszeń, Usługodawca ustosunkuje się do nich w terminie 21 dni od zgłoszenia. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w w/w terminie, Usługodawca zobowiązuje się powiadomić zgłaszającego o przyczynach opóźnienia w załatwieniu sprawy.
 4. Reklamacje, które będą wynikały z nieznajomości Regulaminu, bądź też będą zawierały treści obraźliwe lub wulgarne, nie będą rozpatrywane.

§12. Postanowienia końcowe.

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. O planowanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje zarejestrowanych Użytkowników na wskazany przez nich adres e-mail na 14 dni przed ich wejściem w życie.
 2. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług elektronicznych jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zwłaszcza ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług na rzecz Użytkowników Profesjonalnych (za wyjątkiem konsumentów) jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.