Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest MEDI PROJEKT Przemysław Jureczko z siedzibą w Radomsku (97-500) przy ul. Krakowskiej 55, wpisany do CEIDG, NIP 6452336658, REGON 360196441.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) oraz lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, a także Twoja zgoda (w zakresie danych o stanie zdrowia). Portal wymaga podania niektórych danych osobowych w celu skorzystania z oferowanych usług na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy, a tym samym korzystania z usług Portalu, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników.

Jeżeli rejestrujesz się w Portalu jako Użytkownik Indywidualny:

 1. Przetwarzane są następujące Twoje dane osobowe: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane o stanie zdrowia. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne. Odmowa podania pozostałych danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usług Portalu, jakie są oferowane zarejestrowanym Użytkownikom Indywidualnym. Odmowa podania numeru telefonu nie ma wpływu na możliwość skorzystania z usług Portalu, może natomiast doprowadzić do braku możliwości szybkiego kontaktu z Tobą w razie zaistnienia problemu związanego z Twoją działalnością na Portalu. Zakres oraz szczegółowość danych wskazywanych w opiniach jest zależna wyłącznie od Ciebie i nie ma wpływu na możliwość korzystania z usług Portalu.
 2. Ogólnodostępne na Portalu są tylko dane osobowe wpisane przez Ciebie w opinii oraz Twoja nazwa użytkownika. Pozostałe Twoje dane nie są widoczne dla innych użytkowników Portalu. Portal zastrzega jednak możliwość udostępnienia Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z Twoją działalnością na Portalu, tym osobom. O każdym takim przypadku będziesz uprzedzony – dane te nigdy nie będą przekazywane automatycznie.
 3. O ile nie wyrazisz na to odrębnej zgody portal nie udostępnia Twoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych, ani też w innych celach (poza danymi ogólnodostępnymi). Twoje dane są jednak widoczne dla osób zatrudnionych przy obsłudze i serwisie Portalu. Osoby te posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych wyłącznie w celu związanym z ich zatrudnieniem w Portalu i są związane klauzulą poufności w zakresie danych osobowych dostępnych na Portalu.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Portal przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i po jej zakończeniu przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej realizacją. Jednakże dane zawarte w samej opinii będą ogólnodostępne do czasu zakończenia działalności Portalu.

Jeżeli rejestrujesz się w Portalu jako Profesjonalista:

 1. Przetwarzane są następujące Twoje dane osobowe: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, numer prawa wykonywania zawodu (jeżeli jest nadawany), adres wykonywania działalności zawodowej, dane o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, dane wizerunkowe. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usług Portalu, jakie są oferowane zarejestrowanym Użytkownikom Profesjonalnym.
 2. Ogólnodostępne są Twoje dane osobowe podane na Twoim Profilu. Pozostałe Twoje dane nie są widoczne dla innych użytkowników Portalu.
 3. O ile nie wyrazisz na to odrębnej zgody, Portal nie udostępnia Twoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych, ani też w innych celach (poza danymi ogólnodostępnymi). Twoje dane są jednak widoczne dla osób zatrudnionych przy obsłudze i serwisie Portalu. Osoby te posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych wyłącznie w celu związanym z ich zatrudnieniem w Portalu i są związane klauzulą poufności w zakresie danych osobowych dostępnych na Portalu.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Portal przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i po jej zakończeniu przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej realizacją. Jednakże, z uwagi na społeczny cel działalności Portalu oraz jego charakter opiniodawczy, dane w postaci: imię, nazwisko, specjalności zawodowe, adres wykonywania działalności, tytuł naukowy, a także odpowiedzi na opinie Użytkowników indywidualnych, będą ogólnodostępne do czasu zakończenia działalności Portalu.

Jeżeli rejestrujesz się w Portalu jako Placówka medyczna:

 1. Przetwarzane są następujące Twoje dane osobowe, jako osoby uprawnionej do reprezentacji placówki medycznej: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usług Portalu, jakie są oferowane zarejestrowanym Użytkownikom Profesjonalnym.
 2. W przypadku podawania przez Ciebie danych osobowych osób trzecich (np. dane wizerunkowe, dyplomy zatrudnionego personelu), musisz przetwarzać je (także podmiot, który reprezentujesz) zgodnie z przepisami RODO oraz wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 w/w rozporządzenia wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałeś w celu skorzystania z oferty Portalu.
 3. O ile nie wyrazisz na to odrębnej zgody, Portal nie udostępnia Twoich danych osobowych innym podmiotom w celach marketingowych, ani też w innych celach (poza danymi ogólnodostępnymi). Twoje dane są jednak widoczne dla osób zatrudnionych przy obsłudze i serwisie Portalu. Osoby te posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych wyłącznie w celu związanym z ich zatrudnieniem w Portalu i są związane klauzulą poufności w zakresie danych osobowych dostępnych na Portalu.
 4. Twoje dane, jako osoby rejestrującej Placówkę medyczną na Portalu, nie są widoczne dla innych użytkowników Portalu. Portal zastrzega jednak możliwość udostępnienia Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z Twoją działalnością na Portalu, tym osobom. O każdym takim przypadku będziesz uprzedzony – dane te nigdy nie będą przekazywane automatycznie.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Portal przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i po jej zakończeniu przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej realizacją. Jednakże, z uwagi na społeczny cel działalności Portalu oraz jego charakter opiniodawczy, dane o Placówce medycznej: nazwa placówki, formy rehabilitacji i adres, a także odpowiedzi na opinie Użytkowników indywidualnych będą ogólnodostępne do czasu zakończenia działalności Portalu.

Z uwagi na rodzaj świadczonych przez Portal usług i ogólnodostępność do niektórych danych osobowych wskazywanych na Portalu, dane osobowe mogą być udostępnione poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

W sprawach związanych z Twoimi danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: biuro@mojarehabilitacja.info

Masz prawo:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na zasadach opisanych powyżej oraz wynikających z obecnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wycofania zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. Przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do odpowiedniego organu.