Logopedia obejmuje różne oddziaływania ukierunkowane na usunięcie zaburzeń procesu porozumiewania się. Dokonuje się to poprzez usuwanie dysfunkcji mowy, odtwarzanie umiejętności mowy w przypadku jej utraty, nauczanie mowy jeśli funkcja mowy nie została wykształcona, wyrównywanie zaburzeń rozwojowych mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej oraz eliminację psychologicznych konsekwencji upośledzenia mowy.